คำถามที่พบบ่อย ติดต่อง่าย มั่นใจ ..ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องทำอย่างไร?

สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ได้ ดังนี้

  • นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ
  • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2004-5000 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน
  • แอปพลิเคชัน A money เลือกเมนู "บริการอื่น ๆ"
  • A money Buddy (LINE Connect) เลือกเมนู "บริการของเรา" และเลือก "เปลี่ยนแปลงข้อมูล"

หากมีการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชน เช่น เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จะต้องทำอย่างไร?

สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อด้วยตนเองที่สาขา A money ทั่วประเทศ โดยเอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว) ใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉบับจริงที่ทางราชการออกให้
  2. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ (ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว) และสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทางราชการออกให้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และระบุความประสงค์ขอขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เข้ามาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2117-5009