บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการธุรกิจการเงิน ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) “มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโต” เร็วที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

  • เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ
  • เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี

ค่านิยมหลักของบริษัท

“มีความจริงใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเชื่อมั่น” และความกตัญญูรู้คุณ

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในบริษัท หรือภายนอกบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง