คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย

 • อายุ 20-60 ปี *

 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

 • มีที่อยู่ และที่ทำงานอยู่ ในเขตพื้นที่ให้บริการ

 • หมายเหตุ: * 20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • 1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง
 • 2 เอกสารแสดงรายได้
  • 2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง ( ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออก ไม่เกิน 2 เดือน )

   • หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง

   • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกันตัวจริง

  • 2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

  หมายเหตุ:

  1. กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการ ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ

  2. กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน