นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.amoney.co.th) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงเพื่อการติดต่อสื่อสาร หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
  • การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เป็นต้น
  • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับโอนสิทธิ์ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และการล็อกอินสื่อสังคม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจบรรจุลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้าและผู้โฆษณาได้เป็นครั้งคราว รวมถึงลิงก์ของสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น Facebook หากท่านเลือกเข้าไปยังลิงก์ดังกล่าวเพื่อไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว เว็บไซต์อื่น ๆ นั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลผูกพันให้บริษัทฯ ต้องรับผิดจากนโยบายเหล่านั้น ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทฯ อาจเสนอช่องทางให้ท่านสามารถล็อกอินผ่านสื่อสังคมได้ หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อกอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทฯ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่บริษัทฯ มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561