บัตรกดเงินสด A money

 • คิดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบ “ลดต้นลดดอก”

  คิดอัตราดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบ “ลดต้นลดดอก”

 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดคงค้าง หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

  ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดคงค้าง หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 • มีน้อยจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระ รักษาประวัติ มีมากจ่ายมาก ลดภาระ หนี้หมดไว

  มีน้อยจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระ รักษาประวัติ มีมากจ่ายมาก ลดภาระ หนี้หมดไว

 • มีพร้อมเมื่อไร เลือกจ่ายปิดได้

  มีพร้อมเมื่อไร เลือกจ่ายปิดได้

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน • เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

 • 1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

  17% - 25% ต่อปี1

  ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ

 • 2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
  • 2.1 ค่าอากรแสตมป์

   1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือ เศษของเงินกู้ 2,000 บาท

 • 3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
  • 3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงิน

   • ถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกสิกรไทย

   13 บาท/ครั้ง

   • ถอนเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

   ไม่มี

   • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

   ไม่เกิน12 บาท/รายการ

  • 3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

   ชำระที่จุดบริการรับชำระ (ขึ้นอยู่กับจุดรับชำระเงินแต่ละแห่งกำหนด)

   10 - 20 บาท/ครั้ง

   ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

     ไม่มี

   ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

   ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

   15 บาท/รายการ

   (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)

   ช่องทาง ATM

   ในเขต 10 บาท/รายการ

   นอกเขต 20 บาท/รายการ

   (จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% ไม่เกิน 1,000 บาท)

   ชำระผ่านบริการชำระบิลข้ามธนาคาร 2

   ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร

   สูงสุดไม่เกิน 20 บาท/รายการ

   ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

   สูงสุดไม่เกิน 5 บาท/รายการ

   ชำระเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน

   สูงสุดไม่เกิน 10 บาท/รายการ

  • 3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

   ผลการตรวจสอบ

   พบข้อมูลเครดิต

   12 บาท/ครั้ง

   ไม่พบข้อมูลเครดิต

   5 บาท/ครั้ง

  • 3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

   สูงสุดไม่เกิน100 บาท/งวด

  • 3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)

  • • ค่าธรรมเนียมทำรายการ สำหรับ API การยืนยันตัวตน

   5 บาท/รายการ

  • • ค่าธรรมเนียมพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคารผ่าน NDID platform

   สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง

  • • ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ ผ่าน NDID platform

   สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ

 • 4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
  • 4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 3

   สูงสุดไม่เกิน100 บาท/งวด

  • 4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)

   200 บาท/ครั้ง

  • 4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

   100 บาท/ครั้ง

  • 4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

   100 บาท/ครั้ง

  • 4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)

   ไม่มี

  • 4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

   100 บาท/ครั้ง

  หมายเหตุ:

  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

  2. ธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินเป็นผู้กำหนดค่าบริการ

  3. ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่กรณีและ เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท/งวด ในกรณีมีหนึ้ค้างชำระ 1 งวด และ ไม่เกิน 100 บาท/งวด ในกรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด