คำถามที่พบบ่อย ติดต่อง่าย มั่นใจ ..ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ผู้สมัครบัตรกดเงินสด A money ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี*
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

 

หมายเหตุ: * 20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

ต้องการสมัครบัตรกดเงินสด A money จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ได้ที่

 1. สาขาและบูธ A money
 2. เว็บไซต์ https://www.amoney.co.th/register
 3. แอปพลิเคชัน A money
 4. A money Buddy (LINE Connect)
 5. ที่ทำการไปรษณีย์

โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
 2. เอกสารแสดงรายได้
  1. รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
   • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน ตัวจริง
  2. รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ:

 • กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการ ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 • กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

อนุมัติวงเงินกี่เท่าของเงินเดือน

 1. ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 2. ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย น้อยกว่า 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

ทั้งนี้ เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

สนใจสมัครบัตรกดเงินสด A money แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว สมัครได้หรือไม่

หากท่านประกอบธุรกิจส่วนตัว มีที่อยู่ และที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการ สามารถสมัครสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aira-aiful.co.th/?page_id=350

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาต้องเว้นช่วงกี่เดือนถึงจะสมัครใหม่ได้

สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติกี่วัน

ระยะเวลาในการอนุมัติขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและเอกสารของผู้สมัครบัตรกดเงินสด A money ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาบัตรกดเงินสด A money ได้ 3 ช่องทางดังนี้

 1. เว็บไซต์ https://www.amoney.co.th/application_status
 2. A money Buddy (LINE Connect) เลือก เมนู "ตรวจสอบผลการสมัคร"
 3. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2004-5000 กด 1 และกด 4

มีการตรวจเครดิตบูโรหรือไม่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อบัตรกดเงินสด A money หากท่านสนใจสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ที่สาขา บูธ เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน และ A money Buddy (LINE Connect)

กรณีย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลังไม่ถึง 1 เดือน สามารถสมัครได้หรือไม่

สมัครได้หากมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไปโดยใช้บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน เดือนตามอายุงานของผู้สมัครบัตรกดเงินสด A money

หากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาให้บริการ สามารถสมัครผ่านช่องทางใด

สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน A money ด้วยระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (e-KYC) ที่เชื่อมต่อบนโครงข่ายตามมาตรฐาน NDID