สมัครบัตรผ่านที่ทำการไปรษณีย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย

 • อายุ 20-60 ปี

 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

 • มีที่อยู่ และที่ทำงานอยู่ ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงรายได้

 • 1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการตัวจริง
 • 2 เอกสารแสดงรายได้
  • 2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง ( ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือ ออก ไม่เกิน 2 เดือน )

   • หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง

   • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกันตัวจริง

  • 2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

  สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

  หมายเหตุ:

  1. กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการ ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ

  2. กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีรนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

เลือกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้

ช่องทางที่ 1 นำเอกสารประกอบการสมัครยื่น ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัคร

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ไทย

2. ยืนยันตัวตน

3. กรอกใบสมัคร และยื่นเอกสาร

4. อนุมัติผลภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

ช่องทางที่ 2 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนสมัคร และ เลือกวิธีการส่งเอกสาร

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
http://www.amoney.co.th/register/
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะโทรติดต่อท่านพร้อมแจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารตามรูปแบบการให้บริการที่ท่านเลือก

ขั้นตอนที่ 3

รูปแบบ 1 ยื่นเอกสารที่สาขา/บูท A money หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ด้วยตนเอง(Walk in) ผู้สมัครกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่สาขา/
บูท A money หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ท่านเลือกด้วยตนเอง

รูปแบบ 2 นัดรับเอกสารนอกสถานที่ (Direct sales) โดยเจ้าหน้าที่ A money หรือ ตัวแทนรับเอกสารการสมัคร บมจ.ไปรษณีย์ไทยติดต่อนัดหมายท่านเพื่อเข้ารับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามวัน เวลา สถานที่ ที่นัดหมาย