โปรแกรม คำนวณสินเชื่อ

วงเงินที่ต้องการสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน (บาท)

จำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระ/งวด

หรือ ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ/งวด

หมายเหตุ:

  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
  • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงต้วอย่างเท่านั้น ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระและระยะเวลาการผ่อนชำระ
  • จำนวนเงินผ่อนชำระจะเป็นไปตามผลการคำนวณข้างต้นต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระในแต่ละรอบบัญชีไปตัดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินก่อน แล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือไปตัดเงินต้น