ข่าวประชาสัมพันธ์

จ่ายตรง!!! ลุ้นรับบัตรของขวัญสตาร์บัคส์

15/11/2566

พบกับกิจกรรรม Lucky Draw “จ่ายตรง ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์”

ลูกค้าบัตรกดเงินสด A money บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ต้องชำระค่างวดเต็มจำนวนและตรงวันกำหนดชำระตามใบแจ้งยอดหนี้ใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน ไม่มียอดเรียกเก็บค้างชำระ และสถานะของสัญญาเป็นปกติตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้ ชำระเงินภายในรอบการชำระเงิน 2 ธ.ค. 2566, 17 ธ.ค. 2566 และ 27 ธ.ค. 2566 (ขึ้นอยู่กับรอบการชำระเงิน) โดยบริษัทฯ จะคัดกรองรายชื่อลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ ที่บริษัทกำหนดต่อไป

 

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 

รางวัล คือ บัตรสตาร์บัคส์ ราคา 200 บาท รวมของรางวัลจำนวน 500 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

เงื่อนไขจับรางวัล  “ จ่ายตรง ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์

1.ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการนี้จะต้องชำระค่างวดเต็มจำนวนและตรงวันกำหนดชำระตามใบแจ้งยอดหนี้ใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน โดยไม่มียอดเรียกเก็บค้างชำระ และสถานะของสัญญาเป็นปกติตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ ชำระเงินภายในรอบการชำระเงิน 2 ธ.ค. 2566, 17 ธ.ค. 2566 และ 27 ธ.ค. 2566 (ขึ้นอยู่กับรอบการชำระเงิน) และลูกค้าที่มีการชำระค่างวดตรงตามกำหนดดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์

2.ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการต้องไม่เป็นลูกค้าที่มีสถานะปิดบัญชีไปแล้ว ไม่อยู่ในระหว่างการทำส่วนลดและแบ่งชำระ ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ชำระเงินภายในรอบการชำระ และไม่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ที่หยุดการชำระ

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินดี จนถึงวันที่ได้รับของรางวัล

4.ของรางวัล ได้แก่ บัตร STARBUCKS GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 200 บาท จำนวน 500 รางวัล (ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

5.บัตร STARBUCKS GIFT CARD สามารถใช้ได้ที่ STARBUCKS ทุกสาขา

6.เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด

7.ทำการจับรางวัลที่บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชภาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ต่อการจับสลาก 1 ครั้ง

9.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.Amoney.co.th  และ Facebook เพจ A money ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 โดยลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ ฝ่าย Customer Service ของ A money จะทำการติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับโทรศัพท์จากฝ่าย Customer Service ของ A money หรือผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อกลับมาที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000 เพื่อยืนยันตัวตนและแจ้งข้อมูลเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 18:00 น. หากผู้รับรางวัลติดต่อไม่ได้และเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรต่อไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หมดเขตรับของรางวัล

10.บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้มีการยืนยันข้อมูลกับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

11.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้หากปรากฏว่าผู้โชคดีมีรายชื่อได้รับรางวัลซ้ำซ้อน ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

12.ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง

13.บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ หรือการรับประกันของสินค้า/บริการของรางวัล หากผู้โชคดีพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกของสินค้า/บริการของรางวัล กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการสินค้า/บริการของรางวัล โดยตรง

14.พนักงานของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) และครอบครัว หรือผู้ร่วมดำเนินการจัดแถมพก หรือ รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

15.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อโกง หรือปลอมแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สื่อ ภาพ และเสียงของผู้โชคดีในกิจกรรมนี้สำหรับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า หรือจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

17.กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ การตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

18.รายการชิงรางวัลตามกิจกรรมนี้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 1741/2566 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

19.ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

20.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2004-5000 เวลา 09.00 – 18.00 น. ทุกวัน

ย้อนกลับ