ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ท่านสามารถติดต่อขอใช้สิทธิโดยยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิพร้อมลงลายมือชื่อและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
* หมายเหตุ
  • • หากท่านให้ข้อมูลและเอกสารในการขอใช้สิทธิไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจนเพียงพอ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาคำขอในทุกกรณี และหากท่านยังประสงค์จะใช้สิทธิ ท่านต้องเริ่มกระบวนการขอใช้สิทธิใหม่อีกครั้งให้ถูกต้อง
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนเพื่อการขอใช้สิทธิของท่าน โดยที่เอกสารดังกล่าว อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่เลือด ข้อมูลเชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินการตามคำขอของท่าน และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
    ขีดฆ่าหรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอันปรากฏในเอกสารดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัทฯ
    ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นและจะดำเนินการขีดฆ่าหรือปิดข้อมูล
    ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่ปรากฎอยู่บนเอกสารดังกล่าว