โปรโมชั่น

แนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรกดเงินสด A money และได้รับอนุมัติ

 

เงื่อนไข MGM Q3-2024

เงื่อนไขรายการ
• ผู้แนะนำต้องเป็นผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่เท่านั้น และต้องมีประวัติการผ่อนชำระงวดล่าสุดปกติ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
• ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ณ สาขา/บูธเอมันนี่ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 รายละเอียดดังนี้
- แนะนำท่านที่ 1 ถึง 2 รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาท/ท่าน

- แนะนำท่านที่ 3 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาท/ท่าน

  • พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสด A money) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น และผู้สมัครต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
  • ผู้สมัครหรือผู้แนะนำต้องกรอกข้อมูลเพื่อนแนะนำเพื่อนด้วยตนเองลงในใบสมัคร/สัญญาสินเชื่อฯ หรือเว็บไซต์ https://www.amoney.co.th/promotion/refer_friend เท่านั้น หากไม่ได้กรอกข้อมูล บริษัทฯ ถือว่าท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ  และต้องกรอกข้อมูลก่อนผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสด A money เท่านั้น หากกรอกข้อมูลหลังจากผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครบัตรกดเงินสด A money บริษัทฯ ถือว่าท่านไม่เข้าร่วมโครงการ  
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน หากมีการตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
  • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืน มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ โดยบริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินรางวัล
  • ในกรณีผู้สมัครมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับก่อน ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ

บริษัทฯ จะแสดงยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อในใบแจ้งยอดใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินในรอบบัญชีถัดจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติ