โปรโมชั่น

เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรกดเงินสด A money และได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขรายการ

  • ผู้แนะนำต้องเป็นผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ และคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่เท่านั้น และต้องมีประวัติการผ่อนชำระงวดล่าสุดปกติ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
  • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ณ สาขา/บูธเอมันนี่ ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565รายละเอียดดังนี้

- แนะนำท่านที่ 1 ถึง 2 รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาทต่อท่าน

- แนะนำท่านที่ 3 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 700 บาทต่อท่าน

  • พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล มาก่อนเท่านั้น และผู้สมัครต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
  • ผู้สมัครหรือผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อนแนะนำเพื่อน ด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่ได้กรอกแบบฟอร์มนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน หากมีการตรวจสอบและพบว่าผู้สมัครยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
  • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้แนะนำที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% โดยคิดจากมูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ โดยบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินรางวัล
  • ในกรณีผู้สมัครมีผู้แนะนำมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับก่อน ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ

บริษัทฯ จะแสดงยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ ในใบแจ้งยอดใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน ในรอบบัญชีถัดจากผู้สมัครที่ท่านแนะนำได้รับการอนุมัติ