สมัครออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านในการแนะนำผลิตภัณฑ์

กรุณาตรวจสอบขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร Click

คำนำหน้าชื่อ *

 

โปรดระบุ

ชื่อ (ภาษาไทย) *

นามสกุล (ภาษาไทย) *

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

อีเมล *

วันเกิด *

( อายุ 20-60 ปี )

อาชีพ *

รายได้ประจำต่อเดือน (ตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไป) *

รูปแบบการให้บริการ *

จังหวัดที่ทำงานปัจจุบัน *

อำเภอ/เขตที่ทำงานปัจจุบัน *

ตำบล/แขวงที่ทำงานปัจจุบัน *

เลือกช่องทางบริการรับเก็บเอกสารการสมัคร *

ขอสงวนสิทธิ์สาขา/จุดรับสมัครที่สอดคล้องกับขอบเขตพื้นที่ทำงานปัจจุบันของท่าน

ข้อมูลการสมัครของท่านจะมี อายุ 30 วัน นับจากวันที่สมัคร หากท่านพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2004-5000