ทิปส์การเงิน

ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด

Prepayment fee คือ ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (การไถ่ถอนสินเชื่อก่อนวันที่ตกลงกันไว้ในสัญญา)

ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้ามเจ้าหนี้เรียกเก็บ Prepayment fee ในสินเชื่อภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

- สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
- สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano finance)
- สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
- สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
- สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ

* ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังเรียกเก็บ Prepayment fee ได้ ในกรณีรีไฟแนนซ์ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ดอกเบี้ยต่ำ

** บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #Amoney #บัดดี้เรื่องเงิน

 

ย้อนกลับ